அனைத்து பகுப்புகள்

தொழில் செய்திகள்

வீடு> செய்தி > தொழில் செய்திகள்

கையுறைகள் அணிய வேண்டுமா அல்லது அணியாதா? உங்கள் பாதுகாப்பிற்கான மிக முக்கியமான கேள்வி!

நேரம்: 2022-12-12 வெற்றி: 48

What is PPE Equipment?

PPE stands for personal protective equipment, a broad category of work safety equipment that includes hard hats, fall prevention harnesses, safety glasses, high visibility clothing, work boots, and hand protection gloves.

wps1

Why Wearing Gloves is Important?

It is important to wear gloves when working with hazardous chemicals and other materials because they protect our hands from infection and contamination. பாதுகாப்பு கையுறைகள் should be selected on the basis of the hazards involved.

· Nitrile gloves protect against most chemicals and infectious agents.

· Rubber gloves protect against mild corrosive material.

· Neoprene gloves protect against most solvents, oils, and mild corrosive materials.

· Avoid latex gloves as many people are allergic or develop allergies to this material.

When to Wear Gloves?

wps2

Wear gloves when your hands may come into contact with:

· infectious materials

· radioactive materials

· Chemicals

· உற்பத்தி

When NOT to Wear Gloves

· Don't wear gloves when touching common surfaces, such as telephones, computers, door knobs, and elevator buttons, or that may be touched without gloves by others.

· Don't wear gloves outside of the lab. When transporting hazardous materials between labs, use secondary containers that can be carried without gloves. (Bring gloves and spill materials in case of an accident.)

Questions on gloves? Contact Mesian Safety at [மின்னஞ்சல் பாதுகாக்கப்பட்டது] .


சூடான வகைகள்